Spelregels

Algemeen

 • De Dorpsquiz Raalte is een spel, waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
 • De organisatie van de Dorpsquiz Raalte is in handen van de Stichting Dorpsquiz Raalte, hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dien je je altijd te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

Teams

 • De organisatie adviseert om een deelnemend team minimaal te laten bestaan uit 10 personen. Er zit geen maximum op het aantal deelnemers in een team.
 • Gezien het volwassen karakter van sommige vragen en opdrachten is de adviesleeftijd van een deelnemer minimaal 14 jaar.
 • Er kunnen maximaal 100 teams meedoen aan de Dorpsquiz Raalte.
 • Elk team kent één van de teamleden de rol van teamcaptain toe. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zodat de organisatie op verschillende manieren contact op kan nemen.
 • De teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Raalte en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert de communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail/whatsapp en voornamelijk met de teamcaptain.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Raalte en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Dorpsquiz Raalte deel te nemen.
 • De locatie waar de quiz wordt uitgevoerd, moet vooraf doorgegeven worden aan de organisatie. De organisatie kan tijdens de quizavond langskomen en foto- en/of filmopnames maken.

Inschrijven

 • Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op deze website.
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren. De naam mag maximaal 40 karakters lang zijn.
 • Bij aanmelding verklaart het team akkoord te gaan met het reglement alsmede de privacyverklaring, die op deze website staat vermeld.
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Dorpsquiz Raalte, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Dorpsquiz Raalte.
 • Bij inschrijving dient elk team ook een goed doel (is een goed doel in Raalte of een maatschappelijk doel, zoals vereniging of stichting uit de gemeente Raalte die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is opgericht bij notariële akte) op te geven, waaraan hun mogelijke prijs geschonken zal worden.
 • Extra bonuspunten kunnen worden toegekend aan teams, waarbij meerdere leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn.
 • De kosten voor deelname aan de Dorpsquiz Raalte bedragen € 50,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
 • Bij inschrijving wordt je automatisch doorgestuurd naar iDeal, zodat direct in het inschrijfgeld kan worden voldaan.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Dorpsquiz Raalte het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

Deelname

 • De organisatie stelt een vragenboek op, waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Dorpsquiz Raalte zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
 • De Dorpsquiz Raalte vindt plaats op de door de organisatie vooraf gecommuniceerde datum.
 • De organisatie communiceert vooraf waar en wanneer de opening van de quizavond is. Tijdens de opening wordt aangegeven waar en wanneer de ingevulde quizboeken weer kunnen worden ingeleverd.
 • Na het uiterste tijdstip ingeleverde quizboeken worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Teams worden geacht zelf de quizboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vele vragen over Raalte staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te vinden of aan een geheime test moet deelnemen. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboek opgenomen of instructies volgen op de locatie zoals aangegeven in het quizboek.
 • Voor de beantwoording van de vragen mogen deelnemers onbeperkte hulpmiddelen, zoals internet, telefoon, familie, vrienden etc. inzetten.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het quizboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen.
 • Eventuele opdrachten waarbij staat aangegeven dat deze voorzien moeten zijn van foto’s, teamnaam etc. moeten ook zo ingeleverd worden. Anders wordt deze opdracht uitgesloten van puntentelling.
 • Leden van de organisatie van de Dorpsquiz Raalte zijn uitgesloten van deelname.

Puntentoekenning en uitslag

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld. De teams die hun quizboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie hebben ingeleverd, dingen mee naar de prijzen.
 • Opdrachten en vragen die het afgelopen jaar zijn uitgezet door de organisatie leveren, mits goed uitgevoerd of beantwoord, punten op die meetellen voor het eindtotaal.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Dorpsquiz Raalte is om zoveel mogelijk punten te behalen.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De bekendmaking van de uitslag van de Dorpsquiz Raalte wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op een vooraf door de organisatie gecommuniceerde datum en locatie.
 • De uitslag van de Dorpsquiz Raalte is bindend en staat niet ter discussie.

Prijzen

 • De organisatie stelt geldprijzen voor de winnende teams beschikbaar. Deze prijzen kunnen alleen worden toegekend aan een goed doel uit de gemeente Raalte, die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is opgericht bij notariële akte.
 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een geldprijs ook de “Dorpsquiz Raalte wisseltrofee” uitgereikt.
 • Als een team de Dorpsquiz Raalte drie keer achtereen de wisseltrofee heeft gewonnen, dan mag dat team de wisseltrofee en eeuwige roem houden.

Tenslotte

 • Zowel de organisatie als de Stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dorpsquiz Raalte.
 • Deelnemen aan de quiz op geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om de gemeente Raalte te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per (elektrische) fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik gemaakt wordt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 200 punten in mindering krijgen of in het ergste geval zal diskwalificatie volgen.
 • Tijdens de quizavond en de finale-avond kan de organisatie foto’s, video’s en geluidsopnames maken. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Bij inschrijving van het team verklaart men uitdrukkelijk hier geen bezwaar tegen te hebben.
 • Voor sommige opdrachten is het team te gast. Het team wordt geacht zich correct te gedragen. Eventuele schades aan andermans eigendommen worden verhaald bij het team.